شنیده بودم وصف العیش نصف العیش! ندیده بودم وصف الالم عین الالم........................
جام شوکرانی است زندگی که شرب مدامش اجباری است تعمدی!

 

/ 7 نظر / 26 بازدید
مازیار

خاموش کنم چراغ را آنچه نمی بینم زیباتر است ...

mehdi

مدت هاست احساس میکنم کـر و لال شـــده ام این روزهــآصدایاحساساتمــو فقـــط صفحه ی کیبـــوردم میشنوه

mehdi

...........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

مازیار

لا حول ولا قوه الا بالله...

مازیار

عاقبت دستانمان رو می شود با شعرها مثل چشمانی که بعد از گریه ها ، پف می کنند

mehdi

جا برای من گنجشک زیاد است ولی به درختان خیابون تو عادت کرده ام

mehdi

خیلی کم بهم سر میزنی.[عصبانی]