بروبابا!

نه حوصله دارم! نه اعصاب! نه انگیزه! دشارژ دشارژ! برو بابا! حوصله توام ندارم! خودمم بیخیال!

بقیه و توروکه دیگه کلا کلا  بیخیال(حوصلتو ندارم)!خمیازه

خوش باشید!

با یارم و آشنا ز غیرم          من عاشق عاقبت به خیرم

/ 2 نظر / 7 بازدید
57

میان امید و ناامیدی یک تار مو فاصله است. اما این تار مو تا چه اندازه محکم است؟ به ژرفای ابدیت

صدر

یعنی از ما همبریدی؟