واژه

واژه کم آورده ام برای گفتن ناگفته های دلم!

خروار خروار حس نگفته ی تلمبار شده ،بغض فروخفته و دلتنگی بی امان، نه واژگان را توان یاریست و نه تو به من نزدیک که چشمانم سرریز کند واژه های ناگفته ام را درون چشمانت!

دلتنگم و سرشار............

بیا و به بزم حقیرانه ام درآ !

یاد باد آنکه سرکوی توام منزل بود.....................

دلتنگم نازنین!دلتنگ!

/ 2 نظر / 23 بازدید