زن

 

من زنم

بی هیچ آلایشی

حتی بی هیچ آرایشی
 
او خواستکه من زن باشم

من عاشق اویم و

او عاشق من است

با تمام حسادت های زنانهام

من زنم

اما گاهی کودک می شوم

کودک دلبند تو

تا محکمتر در آغوشتبیارامم

آری من زنم

او خواست که من زنباشم
 
همچنان به تو اعتماد خواهم کرد
 
عشق خواهم ورزید
 
بهمردانگی ات خواهم بالید
 
با تمام وجود از تو دفاع خواهمکرد
 
پشتیبانت خواهم بود
 
و تو مرد بمان
 
فقط " مرد ِ من "

من زنم

و با تمام ناز و اداهای زنانگیام

تو را مردانه میخواهم
 
عاشقانه های آرام من و تو شکل می گیرد

محکم می شود

گویی که تو پادشاه رشک برانگیزشعرهایی
 
و من

ملکه ای خوشبخت و عاشق
 
زیر نمنم ِ " دوستت دارم " هایم بمان

شه زاده ی رویایی من ...!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید