آرام!

آروم باش عزیزم! دل من! چقدر تند میزنی! چقدر دلشوره داری؟ چقدر دلهره!!!!!!!!

آروم باش چون اون اتفاقی که باید بیفته میفته و فقط تویی که خیلی آزار می بینی! اشکال نداره عزیز! من اروم میشم و توهم آروم باش! اونی که بخواد بمونه میمونه و اونی که بخواد بره میره! پس تو باش که مال منی و آرومت رو میخوام! امروز رهایم رها!آزاد آزاد بی هیچ دل مشغولی درناکی (دل مشغولی غیردردناک دارما!!)!

/ 0 نظر / 7 بازدید