نیا باران

نیا باران!

زمین جای قشنگی نیست!

من از اهل زمینم، خوب میدانم که گل در عقد زنبور است!

ولی سودای بلبل دارد و پروانه را هم دوست میدارد!!!!!!!!!

نیا باران!

نیا باران!

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرهاد بی تیشه

آنکه دوستش داری ,دوستت ندارد . آنکه دوستت دارد , دوستش نداری و آنکه هم تو و هم او یکدیگر را دوست دارید به رسم زمانه هیچگاه به هم نمی رسید . اینگونه ست که انسان همیشه تنهاست ... [گل]