ثمر

ثمرش جور و نهالش ستم و برگ جفاست

وای برحالت مرغی که در این گلزار است

/ 1 نظر / 38 بازدید
باشو

من ندانستم از اول که تو بی مهرو وفایی عهد نابستن از ان به که ببندی ونپایی[گل][گل][گل] بعضی رادلبستن نشاید