معنای محبت The meaning of love

لازم نیست زبان هم را بفهمیم! همینکه معنای محبت را میدانی کافیست!

من این زبان را بهتر از هرکسی میدانم! زیرا پیش از هر زبان دیگری آن را آموخته ام!

It is not necessary to know each other's language!

It is enough to know the meaning of love.

 I know this language better than anyone, Because 

 I learned that before any language .

 

/ 0 نظر / 44 بازدید