زیادی

زیاد نباش... زیاد خوب نباش... زیاد دم دست نباش... زیاد که خوب باشی... زیادی که همیشه باشی... دل آدم ها را می زنی.. آدم ها این روزها، عجیب به خوبی.. به شیرینی، آلرژی پیدا کرده اند... زیاد که باشی.. زیادی می شوی... زیادی هر چیزی هم آلرژی می دهد...

/ 0 نظر / 7 بازدید