زندگی

نرگــس مردم فریبـی داشــت شــبنم می فروخــت
با همان چشمی که می زد زخم مرهم می فروخت
زنــدگــی چـــــون بـــرده داری پیــــر در بازار عمـــــر...
داشت یوسف را به مشتی خاک عالم می فروخــت
زنــــدگــی این تاجـــر طمــاع ناخن خشــــک پیــــــر
مرگ را همــچون شـــــراب ناب کم کم می فروخـت
در تمـــام ســــال هــای رفــــته بــر مــــا ، روزگــــار
شــــادمانی می خریــد از مـا و ماتـــم می فروخــت
مـــن گلــی پژمــرده بــودم در کنـــــار غنـچـــه هــــا
گل فروش ای کاش با آنها مــرا هــــم می فروخـــت
ف. نظری

/ 1 نظر / 23 بازدید
م.ن.آزادانی

گل فروش ای کاش با آنها مــرا هــــم می فروخـــت!!!!!!!!!!!!! زیبا بود