نگفته ها

حرف های نگفتنی //
// حرف هایی هست برای نگفتن //
// و ارزش عمیق هرکسی //
// به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد . //

/ 0 نظر / 7 بازدید