من زنم....

زن ،، بام نیست
تا برای هواخوری به سراغش بروی
"آسمان" است پرواز را بیاموز
سیگارنیست
که بکشی وتمامش کنی
"اکسیژن" است اورا نفس بکش
روزنامه نیست
که بخوانی وروی نیمکتی جا بگذاری
" کتاب" است اورازندگی کن
اویک"زن"است اگرمیتوانی "مرد" باش....

/ 2 نظر / 34 بازدید
مریم

عالی بود لايککککککک