جغرافیا

دلم قلمرو جغرافیای ویرانی ست
هوای ناحیه ما، همیشه بارانی ست 

دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه
همیشه برزخ دل تنگۀ پریشانی ست...

مهار عقدۀ آتشفشانِ خاموشم 
گدازه های دلم دردهای پنهانی ست 

صفات بغض مرا فرصت بروز دهید 
درون سینه من انفجار زندانی ست 

تو فیض یک اقیانوس آب آرامی...
سخاوتی، که دلم خواهشی بیابانی ست...
قیصر امین پور

/ 1 نظر / 22 بازدید
فربد

تو رویاهاش می گفت اگه بیابمش مه چیز رو خواهم گفت و او را غرق در بوسه خواهم کرد