یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بربخورد........

توهین فقط این نیست که مثلا بیایی بزنی توی گوشم !

سنگ روی یخ شدن یعنی همین.....!

داغ میکنم پشت دستم را که یادم نرود هرچیزی را نگویم! هر حسی را ننویسم!

به تو که هیچ به خودم می گویم:

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بربخورد!

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد 
خطی ننویسم که آزار دهد کسی را 
 
و تمام.............
/ 6 نظر / 26 بازدید
فروشگاه اینترنتی آوش

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶………….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´

فروشگاه اینترنتی آوش

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶………….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´

فروشگاه اینترنتی آوش

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶………….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´

رویا

بهاری دیگر تا به کی باید رفت از دیاری به دیاری دیگر نتوانم، نتوانم جستن هر زمان عشقی و یاری دیگر کاش ما آن دو پرستو بودیم که همه عمر سفر می کردیم از بهاری به بهار دیگر .... آه، اکنون دیریست که فرو ریخته در من، گوئی، تیره آواری از ابر گران چو می آمیزم، با بوسهء تو روی لبهایم، می پندارم می سپارد جان عطری ابدی

رویا

امروز نسیم همراه با باران آمدو طراوت و زیبایی ومن آن....لحظه را هیچگاه فراموش نخواهم کرد