قــسـم و اَشـهــدُ اَن لا اِلــه اِلا ... تــو

گمان مبر که همیشه صبور و خونـسردم

همیشه ســـخت و مقاوم شبیه یک مردم

من از تفــاهم پائیـــز و مـرگ مـی آیم

وَ سردمست وَ سردم وَ سَ سَ سَ سردم

گمــان مبر که همیشه ، بتم ... نه ابراهیم

قـسـم بــه ذات تـبـر پیش تو کـم آوردم

به بـرکه بـرکه چشمت قسم شبی آخر

درون آبـی ایــن چـشـمه غرق می گردم

فقط برای من اینجا صـدای تو خوبـسـت

و قــرص صـورت ماهت مـسـکن دردم

قــسـم و اَشـهــدُ اَن لا اِلــه اِلا ... تــو

قـسـم و اَشهدُ ... دلرا به نام تو کـردم

بـه زیـر چـهـره سردم گدازه عشقست

اگر چه باز به ظاهر صـبور و خونسـردم

                             
                                                            ( پوریا سوری )

/ 0 نظر / 16 بازدید